DGS

DGS

ÖSYM tarafından ilk defa 2000 yılında uygulanan , her yıl Temmuz ayının 3. pazarı tekrarlanarak 2011’de 12. si yapılacak olan ve Ön lisans(iki yıllık yüksekokul ) mezunlarının lisans programlarına geçişlerine imkan veren merkezi bir sınavdır.

DGS ye başvurabilmenin ilk koşulu bir meslek yüksekokulundan(MYO) mezun olmuş yada mezun olabilecek durumda (2.sınıf öğrencisi) olmaktır. (Son sınıfta okuyan adaylardan stajı tamamlamış olmak şartı sınava başvurmak için istenmez. Ancak kazanan adayların işlemlerini tamamlamak için stajın tamamlanmış olduğunu gösteren belgeyi ibraz etmeleri istenir.) Bu şartı gerçekleştiren adaylar sınavına girecekleri yılın www.osym.gov.tr adresinden indirdikleri  formları doldurarak ve 50 YTL sınav giriş ücretini bankaya yatırarak bu sınava girmeye hak kazanırlar.

DGS Başvuruları genellikle Mayıs ayının 2.haftası başlayıp 10 gün sürmektedir. 

Hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans programlarından hangi lisans programlarına dikey geçiş yapılacağı ve bu programlara ayrılacak kontenjanlar, her yıl üniversitelerin görüşleri de alınmak suretiyle, Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanır ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Kılavuzu ile yayınlanır. Ayrılacak kontenjanların tespitinde o yıl meslek yüksekokullarından mezun olan öğrenci sayıları dikkate alınır. Ancak bu sayıların oranı, o yıl örgün meslek yüksekokulları mezunlarının yüzde onundan az olamaz. DGS ye giren her aday DGS başvuru kılavuzunda yer alan ve kendi ÖNLİSANS BÖLÜMÜYLE ilişkilendirilmiş olan lisans programlarını tercih etmek zorundadır. Aday kendi alanı ile ilişkilendirilmemiş bir bölümü tercih listesine almış ve o bölümü kazanacak puanı almış olsa dahi merkezi yerleştirme işleminde bu tercih değerlendirme dışıdır.

 29 Temmuz 2010 Tarihli YÖK Genel Kurulunda DGS kontenjanları belirlenme kriterleri değişmiş ve DGS  2010  kontenjanları bir önceki yıla göre %150 artmıştır… Bundan sonraki yıllarda da bu kontenjan oranının korunacağı beklenmektedir.
 

Kılavuzda verilen bir önceki yılın taban puanlarını nasıl değerlendirmeliyiz?

Aslında başvuru kılavuzu ile verilen,bir önceki yılın taban puanlarının bir eğilimi gösteriyor olması beklenir. Ancak söz konusu olan DGS olunca  hele hele 6-7 Mayıs değişikliklerinden sonra bu eğilimin pek de güvenilir olmadığını söylemek bir zorunluluktur..
 
Dikey Geçiş Sınavındaki soruların sayısı ve soruların müfredat dağılımı nedir?
DGS’de sayısal ve sözel olmak üzere 2 bülümde 80 erden 160 soru bulunmaktadır. Sayısal Bölümdeki sorular; ağırlığı işlem yeteneğini ölçme(Lise 1 matematik müfredatı) olmak üzere,tablo ve grafiklerdeki sayısal verileri yorumlayabilme , sayısal mantık yürütme ve geometriden(OKS düzeyinde) oluşmaktadır. Sözel Bölümdeki sorular ise okuduğunu anlama ve yorumlama diyebileceğimiz Türkçe sorularıyla(basit düzlemdeki anlatım bozukluğu haricinde hiçbir şekilde dilbilgisi sorusu yoktur) sözel mantık bulmacalarından (sayısı 10 u geçmiyor) oluşmaktadır.
 
Dikey Geçiş Sınavı kaç saat sürüyor ve zaman yeterlimi?
Adaylara sınav için verilen süre 180 dakikadır. Buda her soru başına 68 saniyelik bir zaman demektir.ÖSS de 1.Kademeden tercih yapacak bir aday soru başına 95 saniyeye sahipken 2.kademedeki bir adayın soru başına 76 saniyelik zamanı vardır. Buna birde DGS de iyi bir bölüm için hemen her sorunun yapılma zorunluluğunu eklediğimizde ,zaman konusunda adayların sıkıntılı olabileceğini söyleyebiliriz. DGS hazırlığı yapan adaylar bir konuyla ilgili soruları çözebilmekle yetinmemeli ,bu soruları verili zamanda çözebilmeyi de başarabilmelidirler.
 
DGS Puanları hangi kriterlere göre hesaplanıyor?

Adayların DGS puanları hesaplanırken; Ham puan, sözel ve sayısal standart puanları ,katsayılar ve AÖBP(Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı) dan yararlanılıyor.Sırayla bu kavramları ve puanlama esaslarını açıklamaya çalışalım.1.Aşama Ham Puan : Adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanır, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

2.Aşama Sözel ve Sayısal Standart Puanları: Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı (sözel ve sayısal ) hesaplanır ve adayların ham puanları,Ortalaması 50 Standart sapması 10 olan Standart Puanlara dönüştürülecektir. Yani birbirinden farklı net yapan her adayın diğerlerinden farklı bir Sayısal ve bir de sözel iki ayrı Standart Puanı olacaktır.

 

3.Aşama Standart Puanların Çarpılacağı Katsayılar: DGS de 3 farklı puan türü vardır.Adayların Sayısal Standart Puanları ve Sözel Standart Puanları Her Puan Türü için farklı katsayılarla çarpılır (Bakınız Tablo-1).

4.Aşama ÖBP(Önlisans Başarı Puanı) ve AÖBP(Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanı ): Sınava girecek her aday için Yüksekokuldaki akademik ortalaması gözönünde tutularak bir ÖBP hesaplanır. ÖBP bir akademik sıralama birimidir.Bir önlisans programından o yıl mezun olabilecek durumdaki öğrenciler ÖBP ile bir sıraya konurlar.Her adayın yalnız bir tane ÖBP si olur. Bir adayın ÖBP nin O yıl sınava giren mezun olabilecek(yani 2.sınıfta okuyan)öğrencilerin ,sınavda elde ettikleri sayısal ve sözel standart puanların aritmetik ortalamasıyla (toplanıp öğrenci sayısına bölünmesiyle)ağırlıklandırılmasına AÖBP denir . Tablo-1 deki hesaplamaya katılan birim de budur. Her adayın 3 tane AÖBP si vardır.

a-Sayısal AÖBP

b-Sözel AÖBP

c-E-A AÖBP

Daha popüler ifade etmek gerekirse sizin bölümünüzdeki arkadaşlarınız ve siz DGS de ne kadar başarılı olursanız ÖBP lerinizin ağırlıklandırılmasıyla oluşan ve Sizin puanlarınıza eklenecek AÖBP o kadar yükselir. Dikkat ederseniz Bir öğrencinin ÖBP si 60 tan 75 e çıkabilirken bir başkasınınki 65 ten ancak 65,5 e çıkabiliyor. Bir aday hangi puan türünden tercih yapıyorsa o tercih için ilgili puan türündeki AÖBP si hesaplamaya katılır.

 

DGS Puanları

Sayısal
Standart
Puan
Sözel
Standart
Puan

AÖBP

Sayısal DGS Puanı

(DGS – SAY)

  3

0,6

0,6
Sözel DGS Puanı(DGS – SÖZ) 0,6   3 0,6
Eşit Ağırlıklı DGS Puanı(DGS – EA) 1,8 1,8 0,6

 

Yukarıdaki hesaplamaların yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan bazı veriler sadece ÖSYM de olduğu içinDGS puan hesaplama çalışmalarını yapan herkes ancak bir önceki DGS sınavlarının sonuçları üzerinden tahmini pratik yollar geliştirebilmektedir.Bu yüzden hiçkimse size bir yükseköğretim programına yerleşmeniz için gereken neti ve bu netlerle kaç puan alacağınızın bilgisini veremez.

 

İntibak Programı Nedir?

İntibak Programı DGS ‘yi kazanan adayların kazandıkları lisans programının 1 ve 2. sınıfından almakla yükümlü oldukları derslerdan oluşan dönemdir .Adaylar bu dönemi başarıyla tamamladıktan sonra programın 3. sınıfından devam hakkı kazanırlar.

Aşağıda Yönetmeliğin bununla ilgili 9. maddesi yer almaktadır. Bu madde 26 Ağustos 2010 Tarihli YÖK Genel kurulunda aşağıdaki şeklini almıştır.

“MADDE 9 – Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıfından eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin aldıkları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı toplam ders kredilerinin en az % 80’inden başarılı olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri ilerleyen dönemlerde almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında almakla zorunlu olduğu ders kredileri toplamının % 20’sinden daha fazlasından başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulayan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilir.”

MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

Görüldüğü gibi iş DGS yi kazanmakla bitmiyor. Rahat ve daha az sorunlu bir intinbak dönemi geçirmek isteyen adayaların, tercih yaparken dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar :

1. Tercih edilecek lisans programların özel koşulları iyice incelenerek Yabancı dille işlenen dersin olup olmadığına bakılmalı ve eğer adayın iyi bir ingilizce(yada başka bir dil) altyapısı yok ise o bölümü tercih ederken iki defa düşünmeli

2. Eğer mümkünse aday tercih etmek istediği lisans programının ilk iki yıllık derslerini inceleyip kendi önlisans programıyla benzerliği fazla olan lisans programlarına yönelmeyi tercih etmeli.

3. Unutulmaması gereken bir diğer nokta ;bir lisans programının onu tercih edecek her MYO lu öğrenciye uyguladığı tek bir intibak programının olmadığıdır . Aynı yıl DGS ile X lisans programına yerleşen 5 öğrenci olduğunu ve bunların her birinin ön lisans bölümlerinin aynı fakat üniversitelerinin farklı olduğunu kabul edersek,bu 5 adaya farklı sayıda ders verilmesi mümkün olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi önemli olan kazanılan bölümle ders programının uygunluğu esas alınır. Buradan hareketle sizden önce istediğiniz lisans programını kazanmış bir adayın aldığı dersler sizinde DGS yi kazanıp o bölüm için aynı İntibak derslerini alacağınız anlamına gelmeyebilir.

» Etiketler:

Tepki verin!

Aşağıdaki kutucuğa e-posta adresinizi girin sitemize yeni eklenen içerikten haberdar olun...